Vattensalamander stoppar nybyggnation

Vattensalamander stoppar nybyggnation

JURISTEN Mark- och miljööverdomstolen konstaterade i ett nyligen avslutat ärende att det inte finns förutsättningar för ett positivt förhandsbesked rörande nybyggnation då den större vattensalamandern befinner sig på den berörda fastigheten.

Byggnads- och räddningsnämnden i Mjölby kommun beslutade 2018 om att ge positivt förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på en fastighet i Mjölby kommun. Enligt då gällande översiktsplan och kulturmiljökarta fanns inga kända hinder mot att uppföra ett enbostadshus på fastigheten.

Angränsande grannar hade redan från start synpunkter på förslaget om nybyggnation bland annat beroende på det specifika djurliv som finns i området. Särskilt togs den större vattensalamandern upp som exempel med bifogade foton på salamandern tagna i området som underlag.

Den större vattensalamandern är fridlyst enligt artskyddsförordningen vilket betyder att det är förbjudet att skada eller förstöra djurens fortplantningsområden och viloplatser.

De lägre instanserna ansåg att en eventuell förekomst av vattensalamander på fastigheten inte i sig innebär att marken är olämplig att bygga på. Vattensalamandrar är dock fridlysta genom artskyddsförordningen, vilket innebär att det skulle kunna krävas dispens från det skydd vattensalamander erhåller för att få bygga men ansåg att sökanden i sådant fall får skaffa de tillstånd och dispenser som krävs.

Mark- och miljööverdomstolen ansåg däremot att det vid bedömningen av platsens lämplighet är av betydelse om platsen är ett sådant fortplantningsområde eller en sådan viloplats som avses i 4 § första stycket 4 artskyddsförordningen och om det skulle krävas dispens enligt artskyddsförordningen, är det sannolikt att sökanden inte skulle få någon sådan. Det saknas därför förutsättningar för ett positivt förhandsbesked rörande nybyggnationen. 

I varje utgåva av DMG intervjuar vi valda experter och jurister för att ge våra läsare relevant och intressant information om nya lagar och regler. Det kan också vara reportage eller artiklar om case där branschmänniskor hamnat i olika situationer som kräver juridisk hjälp. Har du idéer eller tips på saker som hänt just dig? Hör av dig till oss så kanske vi tar upp ditt case!

SKRIVEN AV
DMG
DMG - Den Moderna Grönytan, en tidning för alla grönyteproffs!

FLER NYHETER

VISA FLER