En stad i förvandling.

Att utveckla en stad kräver ofta förmåga att vara innovativ och att våga. Ett utmärkt exempel finner vi I Västerås. Här tänkte kommunen utanför boxen, långt ut över vassen. Bokstavligt!
En stad i förvandling.

Västerås är känt som staden vid Mälaren. Men backar vi bandet cirka 25-30 år tillbaka så såg det centralt belägna området närmast vattnet väldigt annorlunda ut jämfört mot idag.

De lokala politikerna insåg att staden faktiskt offrat större delen av sin närhet till Mälaren till förmån för industrier och industrihamn.

Visserligen har det alltid funnits småbåtshamnar längst med Mälaren, men de vackra gångstråken, fiken och folklivet lös över lag med sin frånvaro.

En omfattande förvandlingsplan, som fortfarande pågår idag, påbörjades. Ett av de tidigaste projekten blev byggandet av bostäder nere vid Öster Mälarstrand, men betydligt mer var att vänta. Det kanske mest omfattande projektet var Lillåudden, en konstgjord udde där ett helt bostadsområde byggdes, med byggnader vars silhuett gjorde av området i folkmun blev känt som Lilla Manhattan. En bit bort invigdes nyligen även den första av tre mindre konstgjorda öar för soldyrkare under samlingsnamnet Vågholmarna. Dessa öar skapas av muddrester från ett närliggande projekt.

Lika nyligen invigdes ett gångstråk som löper ut över vassområdet mellan Stadsträdgården och Tegeludden. Precis som för övriga projekt som staden tagit sig för mot Mälaren var det tidigare ett område som inte hade någon högre tillgänglighetsgrad för allmänheten.

– Gångstråket vid Stadsträdgården bidrar till Västerås vision att om den Mälarnära staden, att utveckla Mälarens stränder och öka tillgängligheten för Västeråsarna, säger projektledare Ulrika Vikström vid Västerås Stad. I just det här fallet var vårt mål utveckla områdets upplevelsevärden med att bevara odlingar och vass istället för att muddra området.

Projektledare Ulrika Vikström och Pär Claeson som ansvarar för Miljö och hälsa i Västerås Stad.

Beslutet blev att bygga ett spångsystem, där det var noga att bevara naturresurserna och att ta hänsyn till djurlivet. Detta samtidigt med planen att ge västeråsarna ett helt nytt promenadstråk över en yta som tidigare varit i princip omöjliga att nå. Allt i enlighet med den stora planen, att göra området närmast Mälaren levande.

Den 7 juli år 2014 vann detaljplanen  för Stadsträdgården laga kraft. Där ingick promenadstråket vid Stadsträdgården, men det återstod fortfarande mycket arbete innan själva byggnationen kunde ta fart. Projektet genomfördes i samarbete mellan flera olika instanser, bland annat Mälarenergi som anlade en våtmark i området så att flödet från Hamrebäcken rensas innan det löper vidare ut i Mälaren.

En av de stora frågorna var hur det befintliga djurlivet skulle påverkas av ett sådant ingrepp.

Huvudansvaret för all kontakt med Länsstyrelsen hade Pär Claeson, ansvarig för Park och natur samt Miljö och hälsa i kommunen. Han berättar:

– Inom området finns det mycket fisk, bland annat gädda, abborre och gös. Här finns även ett rikt fågelliv att ta hänsyn till.

Länsstyrelsens tillstånd kom med en rad restriktioner. Fåglarnas häckningstider skulle vara fredade från bygge och samma sak gällde under fiskarnas lekperiod. Utöver det skulle största möjliga hänsyn till djurlivet tas.  I princip innebar det att projektet skulle stå still från någon gång i april till hösten, varför Västerås kommun satte entreprenaden över en tvåårsperiod.

– Vi gjorde så för att ta hänsyn till en eventuellt mild vinter, förklarar Pär Claeson. Om vi inte skulle hinna klart ena vintern så skulle vi definitivt ha tid på oss att slutföra projektet vintern därpå.

En gynnsam kallvinter med bra is att jobba på gjorde dock att arbetet flöt på helt problemfritt. Därför klarades hela byggnationen av på en vinter. I skrivande stund återstår småsaker som informationsskyltar, men gångstråket i sig är helt färdigbyggt.

Det administrativa arbetet inför bygget var omfattande. Inte enbart med hänsyn till djurlivet, utan också eftersom området är strandskyddat. Det var heller inte lätt att förmedla visionen om ett attraktivt gångstråk där det innan bara var ett otillgängligt vassområde till västeråsborna.

– November 2017 kunde bygget av gångstråket påbörjas, fortsätter Ulrika Vikström. Hela spångsystemet består av furuvirke som är miljövänligt impregnerat.

Impregneringsmedlet ska enligt tillverkaren inte ha någon åverkan på miljön, utan helt kunna återgå till det naturliga kretsloppet utan att lämna åverkan på varesig miljö eller djurliv. 

Gångstråket är totalt 600 meter varav träspängerna i vattnet är  440 meter, och har hela tiden en bredd på 200 centimeter.

Kommunen har hela tiden tagit hänsyn till att tillgänglighetsanpassa gångstråket.

– Detta är ett område som ska vara tillgängligt för alla, menar Ulrika Vikström. Inte bara de närboende. Målsättningen var att tillgänglighetsgöra ett område som tidigare var helt otillgängligt.

Området ligger också strategiskt. Inte enbart i ett av stadens mest expansiva områden, utan i princip mitt mellan centrumkärnan och det kommunala reservat- och friluftsområdet Björnön.

– Det är ungefär fyra kilometer in till centrumkärnan och något längre än så ut till Björnön, förtydligar Ulrika Vikström. Förhållandevis centralt, men ändå stillsamt.

Genom grönskan, ut över vassruggen. Västerås nya gångstråk ger besökare möjlighet att upptäcka en sida av staden som tidigare var i princip helt otillgänglig.

Tack vare olika bryggutbyggnader är tanken också att gångstråket ska kunna nås direkt från Mälaren. Tanken är inte att lägga till med båt, för det finns småbåtshamnen strax intill.

Under vintermånaderna fryser dock Mälaren till is, så pass att det är ett populärt område för att åka långfärdsskridskor på. Med det nya promenadstråket ges en helt ny accesspunkt för detta.

– Kommunen kommer däremot inte att snöröja eller vinterunderhålla gångstråket, understryker Ulrika Vikström. Däremot kräver det sommartid ett visst underhåll enligt upprättad skötselplan i form av fortsatt impregnering.

På gångstråkets ena sida (precis inledningsvis eller i slutet beroende på vilket håll du kommer från) finns även ett vindskydd och en grillplats upprättad. Vindskyddet är även det tillverkat i samma typ av miljövänligt impregnerad furu som resten av gångstråket.

Förutom tidigare nämnda informationsskyltar så är gångstråket idag helt färdigbyggt. Det finns idag inga planer på att bygga ut det ytterligare.

– Vi hoppas att det blir en målpunkt för alla, säger Ulrika Vikström. Den respons vi fått hittills har varit positiva. Det märks att många är nyfikna på både projektet och området.

Projektet att göra området närmast Mälaren mer publikt fortsätter dock.

Staden gör allt mer skäl för parollen ”Staden vid Mälaren”.Inte bara för de boende, utan för alla.

SKRIVEN AV
Fredrik Lund

FLER REPORTAGE

VISA FLER